Łucja Słowikowska radna Powiatu Wejherowskiego

Łucja Słowikowska radna Powiatu Wejherowskiego

- kategoria Polityka, Wybitni rumianie, Wywiady
@Gazeta Rumska
Łucja Słowikowska radna Powiatu Wejherowskiego  Łucja Słowikowska radna Powiatu Wejherowskiego

Łucja Słowikowska radna Powiatu Wejherowskiego III i V kadencji, gdzie aktualnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej oraz członka Komisji Rewizyjnej.

Łucja Słowikowska radna Powiatu Wejherowskiego
Łucja Słowikowska

Będąc radną ściśle współpracuje z jednostkami powiatowymi takimi jak: PCPR w Wejherowie, PUP, domami pomocy społecznej, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Organizuje wyjazdowe komisje, gdzie wraz z członkami komisji zapoznaje się z bieżącą działalnością i wykonywanymi inwestycjami w placówkach. Brała udział w przygotowywaniu uchwał w sprawie uchwalenia powiatowej strategii polityki społecznej oraz w sprawie przyjęcia powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Analizuje wraz z członkami komisji realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Przyjmuje informacje na temat sprawowanego nadzoru oraz wspierania pieczy zastępczej na terenie powiatu wejherowskiego.
Pozytywnie opiniowała Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016-2020. Na posiedzeniach komisji, co ma szczególne znaczenie dla pani Słowikowskiej, omawiane są tematy dotyczące funkcjonowania służby zdrowia na terenie powiatu wejherowskiego np. możliwości dostępu do poradni specjalistycznych. Na bieżąco zaznajamia się z problemami, które dotyczą mieszkańców Powiatu Wejherowskiego z zakresu jej kompetencji oraz stara się je rozwiązywać.

Ze względu na istotne znaczenie dla ludności lokalnej interesuje się funkcjonowaniem Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie. W tym roku zorganizowała posiedzenie komisji w szpitalu, gdzie zapoznano się z warunkami pracy Oddziału Kardiologii i Oddziału Pediatrii szpitala. Wraz z członkami komisji pozytywnie opiniuje wnioski dyrektora szpitala w sprawie udzielania dotacji, zarówno na remont oddziałów jak i zakup sprzętu.

Jako członek komisji rewizyjnej bierze udział w kontrolach w zakresie organizacyjno – finansowym jednostek oraz uczestniczy w rozpatrywaniu skarg na działanie Starosty Wejherowskiego oraz dyrektorów jednostek. Opiniuje roczne wykonanie budżetu powiatu i głosuje w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Pani Słowikowska czynnie bierze udział w uroczystościach powiatowych i gminnych dotyczących zarówno jej zakresu działania jak i ważnych dla powiatu wydarzeń, takich jak np. dożynki powiatowe, które odbyły się w tym roku w Gminie Szemud. Ponadto uczestniczy w szkoleniach, które pomagają jej zarówno w spełnianiu obowiązków radnej jak i poszerzają jej zakres wiedzy.

Łucja Słowikowska radna Powiatu Wejherowskiego