Wyciąg z Ogłoszenia o Pierwszym Przetargu Ustnym Nieograniczonym na Sprzedaż Nieruchomości Położonej w Rumi przy ul. Miłosza  Wyciąg z Ogłoszenia o Pierwszym Przetargu Ustnym Nieograniczonym na Sprzedaż Nieruchomości Położonej w Rumi przy ul. Miłosza

Wyciąg z Ogłoszenia o Pierwszym Przetargu Ustnym Nieograniczonym na Sprzedaż Nieruchomości Położonej w Rumi przy ul. Miłosza, Stanowiącej Własność Gminy Miejskiej Rumia.

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Miłosza, oznaczonej jako działka nr 553/3 o pow. 1091 m2, zapisana w KW GD1W/00038780/3, obręb 18.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/56/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską działka nr 553/3, obręb 18, leży w terenie oznaczonym symbolem 39.U – co oznacza, że jest to teren zabudowy usługowej. Na nieruchomości zlokalizowane są schody wejściowe i wjazd dla osób niepełnosprawnych oraz znajduje się nawierzchnia z kostki brukowej i istnieją nasadzenia drzew. Przez działkę przebiega sieć ciepłownicza, energetyczna oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Cena wywoławcza wynosi 390.000,00 zł netto (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wynosi 39.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 24 kwietnia 2017 r. w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek, środa i piątek w godz. 7.30 – 15.30.