Wyciąg z Ogłoszenia o Pierwszym Przetargu Ustnym Nieograniczonym na Sprzedaż Nieruchomości Położonej w Rumi przy ul. Mieszka I

Wyciąg z Ogłoszenia o Pierwszym Przetargu Ustnym Nieograniczonym na Sprzedaż Nieruchomości Położonej w Rumi przy ul. Mieszka I

- kategoria Komunikaty
@Gazeta Rumska
Wyciąg z Ogłoszenia o Pierwszym Przetargu Ustnym Nieograniczonym na Sprzedaż Nieruchomości Położonej w Rumi przy ul. Mieszka I  Wyciąg z Ogłoszenia o Pierwszym Przetargu Ustnym Nieograniczonym na Sprzedaż Nieruchomości Położonej w Rumi przy ul. Mieszka I

Wyciąg z Ogłoszenia o Pierwszym Przetargu Ustnym Nieograniczonym na Sprzedaż Nieruchomości Położonej w Rumi przy ul. Mieszka I, Stanowiącej Własność Gminy Miejskiej Rumia.

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Mieszka I, oznaczonej jako działka nr 221 o pow. 703 m2, zapisana w KW GD1W/00003532/6, obręb 12.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/231/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską działka nr 221, obręb 12, leży w terenie oznaczonym symbolem 24.MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; zakaz zabudowy szeregowej i bliźniaczej. Na działce znajduje się studzienka kanalizacyjna. Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00003532/6 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Cena wywoławcza wynosi 250.000,00 zł netto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wynosi 25.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 24 kwietnia 2017 r. w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Wyciąg z Ogłoszenia o Pierwszym Przetargu Ustnym Nieograniczonym na Sprzedaż Nieruchomości Położonej w Rumi przy ul. Mieszka I