Wyciąg z ogłoszenia

Wyciąg z ogłoszenia

- kategoria Komunikaty
@Urząd Miejski Rumia
Wyciąg z ogłoszenia  Wyciąg z ogłoszenia

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. JEZIORNEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Jeziornej, oznaczonej jako działka nr 23/6 o powierzchni 15560 m2, obręb 2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00035000/1.

Przedmiotowa działka objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Jeziorna” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 2 listopada 2012 r., poz. 3423), w którym znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 3MW/U co oznacza, że są to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2017 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Cena wywoławcza wynosi 5.446.000,00 zł netto (pięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy złotych). Wadium wynosi 544.600,00 zł, które należy wnieść do dnia 16 października 2017 r. w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Wyciąg z ogłoszenia