Urodzinowy Konkurs Fotograficzny

Urodzinowy Konkurs Fotograficzny

- kategoria Stacja Kultura
@Gazeta Rumska
Urodzinowy Konkurs Fotograficzny Urodzinowy Konkurs Fotograficzny

Stacja Kultura przygotowuje się do swoich trzecich urodzin! Z tej okazji ogłaszamy Urodzinowy Konkurs Fotograficzny dla czytelników MBP Rumia. Zrób zdjęcie i wygraj książkę.

Regulamin konkursu oraz szczegóły zgłoszenia poniżej.

Stacja Kultura Urodzinowy Konkurs Fotograficzny
Zasady ogólne

1. Zrób zdjęcie z książką!
2. Niech to będzie fotografia według twojego własnego pomysłu, realistyczna albo artystyczna, pamiętaj jedynie, że musi ona zawierać książkę.
3. Aby wziąć udział, wyślij nam e-mailem (na mbprumia@gmail.com) swoją pracę konkursową. Twój e-mail musi zawierać zgłoszenie konkursowe oraz plik w formacie .jpg lub .png, w rozdzielczości nie mniejszej niż 1280×860 pikseli, o wielkości pliku nie większej niż 10 MB. Nazwa pliku według wzoru: “autor_tytułzdjęcia”.
4. Temat maila powinien brzmieć “Fotokonkurs – zgłoszenie”.
5. W mailu konieczne jest zawarcie następującej treści [proszę skopiować tekst]:
ZGŁOSZENIE W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„Urodzinowy Konkurs Fotograficzny”
Imię i Nazwisko
Kontakt w przypadku wygranej (np. numer telefonu, adres email)
Tytuł zdjęcia
Podpis/ pseudonim autorski
Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883).
Oświadczam, że jako uczestnik konkursu zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i wyrażam zgodę na warunki w nim zawarte. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie. (imię i nazwisko)
6. Możesz wysłać do 10 zdjęć, ale każde z nich w oddzielnej wiadomości e-mail. Pamiętaj, aby każde ze zdjęć miało swój tytuł oraz aby za każdym razem załączyć swoje dane i formułę zgłoszenia!
7. Ważne terminy:
17.08 – 31.08.2017 Wysyłacie zgłoszenia konkursowe wraz ze zdjęciami
1.09 – 08.09.2017 Głosowanie internetowe o Nagrodę Publiczności – na stronie www.facebook.com/StacjaKulturaRumia
11.09.2017 g.18:30 Trzecie Urodziny Stacji Kultura – ogłoszenie wyników konkursu, przyznanie Nagrody Bibliotekarzy i Nagrody Publiczności oraz wręczenie nagród rzeczowych
8. Nagrody:
Nagroda bibliotekarzy: Peter Wohlleben, Sekretne życie drzew
Nagroda publiczności: Peter Wohlleben, Duchowe życie zwierząt

Regulamin Urodzinowego Konkursu Fotograficznego

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi.
2. Konkurs adresowany jest do osób będących zarejestrowanymi czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.
3. W konkursie może wziąć udział osoba, która ukończyła 16 lat.
4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiej fotografii, która w dowolny sposób prezentuje dowolną książkę.
5. Uczestnik konkursu zaświadcza, że posiada wszystkie prawa autorskie do przekazanej fotografii. Zabronione jest wykorzystywanie fotografii nie wykonanych osobiście. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich, dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw do fotografii w przesłanej rozdzielczości, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy,
zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie (w tym poprzez prezentowanie na wystawach).
7. Pracę konkursową w wersji elektronicznej (w rozdzielczości nie mniejszej niż 1280×860 pikseli, 300 DPI, o wielkości pliku do 10 MB) należy nadesłać do 31. sierpnia 2017 r. drogą mailową na adres: mbprumia@gmail.com. Uczestnik może wysłać do 10 zdjęć, ale każde z nich w oddzielnej wiadomości e-mail.
8. Prace dostarczone po 31 sierpnia 2017 r. nie będą brały udziału w konkursie.
9. Zgłoszenie się do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w związku z udziałem w Urodzinowym Konkursie Fotograficznym zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883).
10. Prace zostaną ocenione przez a) komisję konkursową w składzie powołanym przez organizatora oraz b) w głosowaniu internetowym.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do poddania pod ponowne głosowanie prac, które zbiorą równą, najwyższą liczbę głosów.
12.Dwie najlepsze prace zostaną uhonorowane a) Nagrodą Bibliotekarzy b) Nagrodą Publiczności.
13.Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień wybranym pracom.
14.Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
15. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
16.Organizator powiadomi uczestników drogą elektroniczną lub telefonicznie o wyniku konkursu.
17.Oficjalne podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 11 września 2017 r. w siedzibie MBP w Rumi przy ul. Starowiejskiej 2, podczas uroczystości jubileuszowej z okazji Trzecich Urodzin Stacji Kultura.
18.W przypadku pracy nagrodzonej organizator zastrzega sobie prawo do jej nieodpłatnej publikacji na stronie Biblioteki oraz jej wystawy z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.
19.Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
20.Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
21. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.
22.W razie jakichkolwiek zmian terminu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagrody, informacje zostaną podane na fanpage’u na portalu Facebook oraz na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.

Urodzinowy Konkurs Fotograficzny