Wyciąg z ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości w Rumi ul. Żwirki i Wigury

Wyciąg z ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości w Rumi ul. Żwirki i Wigury

- kategoria Komunikaty
@Gazeta Rumska
Wyciąg z ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości w Rumi ul. Żwirki i Wigury  Wyciąg z ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości w Rumi ul. Żwirki i Wigury

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 57/15 o powierzchni 1734 m2, obręb 9, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00031775/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi na obszarze położonym pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26 obręb 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym uchwaloną Uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011 r. działka nr 57/15 zlokalizowana jest w obrębie strefy planistycznej oznaczonej symbolem A9.MN,MW,U1 co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej z usługami; usługi nieuciążliwe, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej. Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00031775/6 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Cena wywoławcza wynosi 694.000,00 zł netto (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych). Wadium wynosi 69.400,00 zł, które należy wnieść do dnia 15 stycznia 2018 r. w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Wyciąg z ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości w Rumi ul. Żwirki i Wigury