Wyciąg z ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości w Rumi ul. Dębogórska

Wyciąg z ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości w Rumi ul. Dębogórska

- kategoria Komunikaty
@Gazeta Rumska
Wyciąg z ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości w Rumi ul. Dębogórska  Wyciąg z ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości w Rumi ul. Dębogórska

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI, W REJONIE UL. DĘBOGÓRSKIEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 17 o powierzchni 8126 m2, obręb 14, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00032200/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Nieruchomość leży w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja Burmistrza Miasta Rumi o warunkach zabudowy Nr 24/2012 z dnia 01.08.2012 r., zgodnie z którą nieruchomość przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością usług nieuciążliwych – „MW,U”. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku o godzinie 1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Cena wywoławcza wynosi 3.250.000,00 zł netto (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wynosi 325.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 8 stycznia 2018 r. w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Celem zapewnienia dostępu dla działki nr 17 obręb 14 do drogi publicznej – ul. Dębogórskiej, zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu, obciążająca działkę nr 9/3 obręb 14 o powierzchni pasa służebności drogowej 1417 m2, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej oznaczonej jako działka nr 17 obręb 14. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogowej, należne Gminie Miejskiej Rumia, płatne będzie w okresach rocznych, w wysokości po 4.798,23 zł brutto, co stanowi 2% wartości rynkowej służebności. Pierwsza wpłata wynagrodzenia podlegać będzie zapłacie nie później niż na trzy dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży oraz umowy ustanowienia służebności. Kolejne wpłaty wynagrodzenia za ustanowienie służebności, płatne będą do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od następnego roku od kiedy zawarta będzie umowa ustanowienia służebności. Wynagrodzenie okresowe za ustanowienie służebności podlegać będzie aktualizacji raz na 5 lat, licząc od dnia ustanowienia służebności drogowej, jeżeli jej wartość ulegnie zmianie, przy zastosowaniu 2% stawki.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Wyciąg z ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości w Rumi ul. Dębogórska