Wojewoda zakwestionował plan zagospodarowania w Rumi

Wojewoda zakwestionował plan zagospodarowania w Rumi

- kategoria Aktualności
Wojewoda zakwestionował plan zagospodarowania w Rumi

Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Hodowlanej. Przewodniczący Ariel Sinicki uważa, że Rada nie naruszyła prawa, bo... podjęła decyzję dzień wcześniej, niż wojewoda dostarczył do Rumi swoją, a poza tym „zaznaczono możliwość sprzeczności ustaleń”.

Uchwała dotycząca ul. Hodowlanej została podjęta 28 czerwca 2018 i półtora tygodnia później wpłynęła do urzędu Wojewody Pomorskiego, który jej nie uznał, ale „wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności”. O decyzji poinformował w piśmie z 24 lipca 2018. Poznaliśmy jej pełną treść.

Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Ewa Kuczyńska napisała, że jako podstawę prawną decyzji Rady Miejskiej wskazano ustawy o samorządzie gminnym oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. "Uchwała planistyczna musi być podejmowana z poszanowaniem zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, a „plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium”.

Z pisma jednoznacznie wynika, że miejscowy plan zagospodarowania dla rejonu Hodowlanej wprawdzie nie narusza ustaleń podjętych w studium miasta Rumi, ale samo studium zostało kilka miesięcy temu unieważnione przez Wojewodę, więc nie można było się na nie powoływać. Pod uwagę należało zatem wziąć dokument wcześniejszy.

„Wojewoda Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 28 czerwca 2018 r. stwierdził nieważność tej uchwały w całości (studium zagospodarowania - przypis redakcji), wobec powyższego Rada Miejska Rumi nie mogła powołać się na zgodność uchwały ze studium, co do którego stwierdzono nieważność. W tej sytuacji uchwałę planistyczną należy oceniać pod kątem zgodności z przepisami wcześniejszego studium”, czyli z 2016 roku” - napisała Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

A jeśli tak, to wskazane „przeznaczenie terenu może być sprzeczne” z tymi zapisami. W związku z tym „organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze” - napisała Ewa Kuczyńska.

Ariel Sinicki wykorzystał możliwość złożenia wyjaśnień

Przewodniczący Rady Miejskiej, który odpisał do Wojewody, stoi na stanowisku, że nie nastąpiło w żadnym z punktów „istotne naruszenie prawa”. Tłumaczy to tak: Rozstrzygnięcie nadzorcze wpłynęło do Urzędu Miasta Rumi 29 czerwca 2018. W jego treści znajduje się informacja, że uchwała traci moc w dniu doręczenia. A zatem dzień wcześniej, 28 czerwca 2018, gdy odbywała się sesja, uchwała dotycząca studium wciąż pozostawała w mocy i „Rada Miejska była zobowiązana do odniesienia się do jej ustaleń”.

Napisał również, odnosząc się do kwestii ewentualnego naruszenia ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, że w Rumi „zaznaczono możliwość sprzeczności ustaleń planu ze studium”. W przypadku planu, co do którego powstał spór, jak uważa Przewodniczący Sinicki, „zachodziły silne przesłanki do zastosowania w przeważającym zakresie odstępstw ze względu na stan istniejący, obowiązujące na sąsiednich obszarach plany miejscowe, a także wydane decyzje o warunkach zabudowy”. Jego zdaniem więc „nie zachodzą żadne przesłanki do jakichkolwiek uchybień” i „nie naruszono w żaden rażący sposób zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Postępowanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku trwa. Czekamy na jego rozstrzygnięcie.

Wojewoda zakwestionował plan zagospodarowania w Rumi

1 Comment

  1. NO MOŻE NA RESZCIE WOJEWODA WIDZI ŻE KLAKIERZY PARTYJNI Z [PO] NA CZELE Z ARIELEM SIENICKIM KŁAMIĄ W ŻYWE OCZY MIESZKAŃCOM MIASTA RUMI .
    CZAS S TYM SKOŃCZYĆ ODSUNĄĆ PARTIĘ Z [PO[ OD NASZEGO KORYTA Z KTÓREGO IM SIĘ DOBRZE ŻARŁO PRZEZ 4-LATA POWOŁANO FIKCYJNYCH KOLESI DO BLASZAKA PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA WEJHEROWA BOGDAN TOKŁOWICZ NIE ROBI NIC ZA DARMO W OŚWIACIE TYLKO BIERZE KASĘ JAK TO JEST MOŻLIWE ŻE EMERYT I PRACUJE NA WIELU MIEJSCACH W RUMI /WEJHEROWIE MA CHYBA DWA STANOWISKA CZAS TO WYMIENIĆ ..

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *