Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej Rumi - 25.09.2014

Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej Rumi - 25.09.2014

- kategoria Wydanie specjalne nr 1/2014
@Gazeta Rumska

Komisja w okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie osobowym:
– Kazimierz Klawiter
– Józef Chmielewski,
– Mieczysław Grzenia,
– Andrzej Januszewski,
– Janusz Wolański.

Komisja odbywała systematycznie swoje posiedzenia, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w każdy ostatni wtorek miesiąca, tuż przed sesjami Rady Miejskiej. Łącznie, do czasu przedstawienia powyższego sprawozdania odbyło się 15 posiedzeń Komisji.
Poza tym odbywały się posiedzenia niejako nadzwyczajne, poświęcone określonej tematyce.
W posiedzeniach uczestniczyli: Burmistrz Miasta bądź zastępca Burmistrza Miasta wg uznania szefa gminy oraz zaproszeni pracownicy merytoryczni, też wg uznania Burmistrza Miasta, w zależności od poruszanych zagadnień.
Często w posiedzeniach brali udział zaproszeni goście, zwłaszcza urbaniści i architekci.
Komisja systematycznie opiniowała przedłożone projekty uchwał dekretowane przez Przewodniczącego Rady, zgodne z zakresem tematycznym.
Główne zainteresowania skupiały się na zagospodarowaniu przestrzennym i prowadzonych inwestycjach. Bardzo ważnym zagadnieniem były kwestie poruszane w przygotowywanych obecnie projektach: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, jak i Strategii Rozwoju Rumi do roku 2030.
Temu zagadnieniu było poświęcone obszerne posiedzenie, na które zaproszono gości reprezentujących różne, ważne środowiska: posłów, samorządowców różnych szczebli, przedstawicieli nauki i biznesu oraz organizacji pozarządowych. Zaaranżowana dyskusja pozwoliła zarysować najważniejsze problemy, które powinny rozstrzygnąć przygotowywane dokumenty.
Zajmowano się też zagadnieniami zgłaszanymi przez mieszkańców - przy czym próbowano się zająć tylko najważniejszymi sprawami, mającymi wpływ na życie całego miasta: kłopotliwe odory z EKO Doliny czy potencjalna budowa kontrowersyjnych siłowni wiatrowych.
Komisja zgłaszała też naturalnie wnioski do projektu budżetu, które jednak najczęściej nie znajdowały zrozumienia Burmistrza Miasta.
Komisja często nie znajdowała wspólnego stanowiska z Burmistrzem w zakresie zagospodarowania przestrzennego, czy też w zakresie prowadzonych inwestycji.
Do głównych porażek roku pracy, a nawet całej kadencji, należy impas w sprawie zagospodarowania przestrzennego w najważniejszych dzielnicach miasta, w tzw. „Centrum” i w całym śródmieściu wzdłuż Zagórskiej Strugi. Zanosi się na to, że problem zagospodarowania tej najważniejszej części Rumi zostanie nierozstrzygnięty do końca kadencji.
Komisja też wyraża ubolewanie z powodu braku chęci współpracy ze strony Burmistrza Miasta w zakresie prowadzonych inwestycji, zwłaszcza ciągle powtarzających się pozycji takich jak: budowa ulic: ul. Hetmańskiej, ul. Płk. Dąbka, ul. Skarpowej, budowa boiska treningowego przy ul. Starowiejskiej czy mini boiska przy ul. Towarowej, na którą została zawarta umowa z mieszkańcami i którzy w czynie społecznym przygotowali dokumentację. Przedstawiane przez Burmistrza Miasta argumenty nie wyjaśniają, zdaniem Komisji, przyczyn zaniechania realizacji tychże pozycji.
Komisja wyraża zaniepokojenie stanem Gminy Rumia u końca kolejnej kadencji Rady Miejskiej. Najpoważniejszy niepokój związany jest z osiąganymi wskaźnikami rozwoju naszego miasta, które na podstawie notowań Głównego Urzędu Statystycznego publikują różne instytucje. W załączniku komisja zamieszcza publikację rankingu wszystkich gmin w Polsce i niestety, wskaźniki rozwoju (czy też jego braku) plasują naszą gminę na samym końcu tabeli wśród mniejszych miast.
Zatrważający jest głównie wskaźnik wykorzystania środków zagranicznych, który mamy najgorszy w kraju (569 na 570 sklasyfikowanych) za 2012 rok. W dochodach na mieszkańca 512 miejsce na 575 sklasyfikowanych za 2013 rok, w inwestycjach na infrastrukturę techniczną 488 na 575 sklasyfikowanych. Bardzo niepokoi wskaźnik zadłużenia, który GUS szacuje na 52,2 %, co daje jedno z najgorszych (niestety) miejsc. Dla porównania Gdynia ma 43,91%, Wejherowo 29,23 % Reda 40,55% – te dane są za 2012 rok.
Na zakończenie chciałbym podziękować współpracownikom w ramach komisji, Burmistrzowi i jej Zespołowi, z którym przyszło nam prowadzić trudny, chwilami bardzo trudn dialog, ale sądzimy, że ku pożytkowi naszego miasta.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Klawiter

Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju  Przestrzennego Rady Miejskiej Rumi - 25.09.2014